Prosiectau

O’i ddechreuad yn y sector iechyd meddwl, mae Arts Care Gofal Celf wedi datblygu cysylltiadau cadarn gydag ystod eang o fudiadau’r sector statudol a gwirfoddol sy’n gweithio gyda phobl ddifreintiedig ar draws Gorllewin Cymru.

Credwn fod cymryd rhan yn y celfyddydau yn gallu bod o fudd mawr wrth ystyried problemau iechyd, cymdeithasol ac economaidd unigolion a chymunedau, ac mae gennym brofiad o weithio gyda phobl sy’n dioddef o broblemau iechyd corfforol a meddyliol, camddefnyddio sylweddau, troseddwyr, pobl anabl, ieuenctid a phobl hŷn, ymysg eraill.

Dilynwch ein newyddion prosiectau diweddaraf ar Facebook

Ar gyfer ein digwyddiadau a gweithdai diweddaraf, ewch i’n tudalen Digwyddiadau


Cerddoriaeth gan Prosiect Cymunedau Creadigol Llanelli

Mae’r prosiect yn darparu oedolion sydd wedi profi problemau iechyd meddwl y cyfle i weithio gydag artistiaid proffesiynol yn y gymuned. Dros gyfres o weithdai creuwyd cerddoriaeth o dan arweiniad artist ACGC, Rich Thair a bu’r grŵp yn trafod syniadau cerddorol a thelynegol, yn chwarae drwm byw, offerynnau taro, gitâr, ffliwt a gair llafar i greu 4 darn gwreiddiol o gerddoriaeth. Roedd yn gyfres hynod lwyddiannus, gyda gweithdai lle roedd pawb yn cymryd rhan yn dda, cyfrannu yn greadigol ac yn cefnogi ei gilydd, wrth greu cyfeillgarwch.

Adborth gan weithiwr cefnogi:
“Aeth rhai o’n cleientiaid tai â chymorth i’r gweithdy Making Music cyntaf gyda Rich Thair (Artist ACGC) ac yna dywedodd y preswylwyr yma am y peth i bobl arall, nes i bawb mynegu’r gweithdai yn llawn brwdfrydedd, erbyn i’r amser y daeth y gweithdai i ben. Fi jyst eisiau i chi wybod am y fath ymateb anhygoel cawsom, ar draws-y-bwrdd ymateb i’r sesiynau hyn.

Roedd un o’r dynion wedi bod mewn band llwyddiannus ac felly roedd y sesiynau hyn yn golygu rhywbeth arbennig iddo ef – meddai bod Rich yn wybodus iawn ac roedd yn wych i gael stwff wedi loopio i fyny (neu haenog, neu rywbeth!?) a byddai wrth ei fodd i gael cyfle i ddatblygu mwy o gerddoriaeth gyda Rich mewn sesiynau pellach. Dywedodd eraill eu bod yn caru mynd, am fod Rich wedi cael pawb i gymered rhan ac wedi rhoi offerynnau taro o flaen pobl a oedd yn fwy swil ac yr oedd gwneud a chofnodi trac gyda’i gilydd yn wych. Yr oeddwn wir eisiau i chi wybod yr ymateb gan ein pobol i’r gweithdy creu cerddoriaeth a bo pawb wrth eu boddau”

Adborth gan cyfranogwr:
“Gweithdai hynod bleserus a ddysgwyd tunnell o sgiliau newydd. Cerddoriaeth anhygoel gyda phobl ryfeddol “


Prosiect Yma a Nawr

Roedd prosiect Yma a Nawr yn fenter partneriaeth rhwng Arts Care Gofal Celf a Gofal a Chymorth Gwalia. Dros gyfnod o ddwy flynedd, canolbwyntiodd y prosiect ar weithio gyda phobl hŷn, gan gynnwys pobl â dementia wrth iddynt chafodd y newid mawr o symud i gyfleuster cartref gofal newydd. Ym mis Chwefror 2015, cyflwynodd yr artist Cheryl Beer y sesiwn terfynol ar y prosiect lle mae disgyblion o Ysgol Gynradd leol (Llechyfedach) yn gweithio gyda phreswylwyr i rannu straeon a gwneud cysylltiadau a gafodd eu dal yn y broses o wneud llyfrau bioddiraddadwy. Roedd y sesiwn olaf yn ddathliad sy’n cynnwys cerddoriaeth, cân a seremoni lle’r llyfrau eu plannu gyda gwreiddiau coeden ar y safle yn y cartref. Bydd y goeden yn gweithredu fel nodyn atgoffa i bob un o’r prosiect a bydd yn tyfu, wedi bwydo gan greadigrwydd yn ei wreiddiau – Coeden Cerdd. Rydym yn cynhyrchu fideo (isod), dogfennu taith prosiect unigryw hwn ac yn dangos effeithiau a gafodd ar bawb dan sylw.


Prosiect Gwehyddu

Wedi’i ariannu gan Ŵyl Wanwyn trwy Age Cymru, roedd “Gwehyddu” yn brosiect dawns a thecstilau rhyngweithiol a chydweithredol i bobl 50+ oed a arweinir gan artistiaid Arts Care Gofal Celf, Louise Bird a Francine Hills. Rhwng mis Mai a mis Medi 2015, dros 14 wythnos, fe ddysgodd y cyfranogwyr sgiliau gwau, gwehyddu a thechnegau tra begiau.

Gan defnyddio eu cyrff i ddod ar wŷdd creuwyd strwythur anferth gwehyddu. Trwy ddefnydd “corff-gwau” wedi’i chyfuno â cherddoriaeth, symudiad a chwerthin, yn arwain at berfformiad dawns ac yng Ngerddi Botaneg Genedlaethol Cymru fel rhan o’r digwyddiad fforwm 50+.

Wnaeth y sawl a chymerodd rhan yn y prosiect profi rhywbeth newydd, roedd yn gysyniad unigryw, cyffrous a diddorol. Y dirgelwch yma naeth denu pobl o wahanol gefndiroedd i’r prosiect yma – trwy ddod ynghyd ac eraill o’r un oedran, i rannu straeon, trafod materion a chydymdeimlo a chefnogi efo’i gilydd, ochr yn ochr â’r ddawns a thecstilau.


Prosiectau Newydd

Rydym wastad yn awyddus i drafod syniadau am brosiectau gyda phartneriaid posib ac i gynnig cyngor ar ba weithgareddau ac artistiaid a fyddai’n ateb eich gofynion yn y ffordd orau.

Os hoffech chi drafod eich syniadau ar gyfer prosiect plîs defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu.

[contact-form-7 404 "Not Found"]