Oriel Bevan Jones Gallery

Mae’n debyg nad yw’n syndod, o ystyried y diweddariadau gan y llywodraeth ynghylch y corona-firws, ein bod wedi penderfynu cau Oriel Bevan Jones Gallery am y tro. Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn i helpu amddiffyn y cyhoedd, staff, artistiaid a gwirfoddolwyr. Bydd staff yn gweithio gartref yn bennaf hyd y gellir rhagweld. Os oes angen i chi gysylltu am unrhyw reswm, anfonwch neges i eiryl@acgc.co.uk AC i info@acgc.co.uk i sicrhau bod rhywun yn derbyn eich neges ac yn gallu delio da’r mater. Rydym yn hapus i bostio eitemau bach, fel gemwaith, os oes angen.

Efallai ein bod ar gau dros dro ond rydym yn dod â rhywfaint o’r gwaith syfrdanol gan ein hartistiaid talentog, proffesiynol atoch chi, tra na allwn eich croesawu i’r oriel yn bersonol. Felly cadwch lygad am ein cyfres barhaus o fideos, fel yr un isod, ar YouTube a Facebook

 

Yn y cyfamser, diolch am eich cefnogaeth barhaus a gofalwch amdanoch chi’ch hun a’ch anwyliaid.


Enwyd Oriel Bevan-Jones Gallery ar ôl un o sylfaenwyr Arts Care Gofal Celf, y diweddar Dr Huw Bevan Jones, ac yn cynnwys gwaith gan ein hartistiaid proffesiynol cofrestredig yn unig. Mae’r oriel yn ddatblygiad ychwanegol pwysig i Arts Care Gofal Celf, y nawr yn rhoi’r cyfle i ni ddangos yr hyn yr ydym yn ei wneud orau tra hefyd yn sicrhau bod ein gwaith elusennol gwerthfawr yn cael ei ariannu pellach.

Arddangos gwaith artistiaid proffesiynol ar ein cofrestr yw diben yr oriel ac yr ydym yn dangos a gwerthu celf o safon uchel, sy’n ymestyn dros ystod o ffurfiau celf – o gerflun i decstilau, gemwaith i argraffu, nwyddau lledr i bortreadu. Mae pob gwerthiant yn cymryd comisiwn o 30% sy’n mynd yn uniongyrchol yn ôl i mewn i’r elusen i ariannu a chreu mwy o weithdai.

Gweler ein siop ar-lein yma

Mae gennym raglen lawn a threigl o arddangosfeydd yn ein horielau, yn ogystal ag arddangosfeydd unigol yn ein hardal ffenestr arddangos, sy’n wynebu Heol y Brenin. Rydym yn cefnogi a hybu talent newydd lleol yn ogystal â chael cynrychiolaeth o waith ein “artistiaid craidd” sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn. Gofynnwch am fanylion ein Tocynnau Rhodd.


Print

Rydym yn aelod balch Cynllun Casglu Cyngor y Celfyddydau.

Gwasanaeth credyd di-log* yw’r Cynllun Casglu i’ch helpu chi i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru. Dim ond 10% o flaendal bydd rhaid i chi dalu. Ad-delir benthyciad y Cynllun Casglu mewn rhandaliadau misol drwy archeb sefydlog. Y cyfnod hwyaf i ad-dalu benthyciad y Cynllun Casglu yw 12 mis. Isafswm yr ad-daliad misol yw £10. Gallwch ddod o hyd i restr lawn o orielau sydd yn cynnig y cynllun yma. Gallwch brynu sawl darn o waith celf o sawl oriel hyd at y ffin credyd o £5,000. Bydd benthyciadau ar gael i bobl dros ddeunaw oed sy’n preswylio ym Mhrydain gyda chyfrif banc neu gymdeithas adeiladu all gynnal debyd uniongyrchol. Cymeradwyir benthyciad gan y Cynllun Casglu mewn 7-10 o ddyddiau fel rheol.


Angylion Oriel Bevan Jones Gallery

Yn ogystal â gwaith gan ein hartistiaid proffesiynol, mae gennym hefyd amrywiaeth o eitemau ar werth, a wnaed yn benodol ar gyfer Oriel Bevan Jones Gallery gan ein tîm ymroddedig o ‘Angylion yr Oriel’. Mae’r eitemau ar werth, sy’n cynnwys cardiau a gemwaith, yn cael eu gwneud yn hael, gyda llaw, er mwyn codi arian ar gyfer yr oriel. Mae’r cronfeydd hyn yn helpu i ni dalu am fagiau, marchnata a manion sydd gall fod, fel elusen gofrestredig, yn anodd i ariannu.

Diolchwn i’n Angylion arbennig iawn am eu cefnogaeth. Os hoffech chi i fod yn Angel yr Oriel, cysylltwch â Rheolwr Oriel ac Arddangosfeydd, Eiryl George, a fydd yn hapus iawn i drafod opsiynau gyda chi.


Galwad am Wirfoddolwyr Oriel Bevan Jones

A oes gennych angerdd dros y celfyddydau ac ychydig o oriau’n rhydd bob wythnos?

Mae Oriel Bevan Jones Gallery yn chwilio am wirfoddolwyr ychwanegol i ymuno â’r tîm. Os oes gennych brofiad manwerthu ac os hoffech fod yn rhan o oriel brysur, fywiog a deinamig, hoffem glywed gennych.

Fel gwirfoddolwr yn Oriel Bevan Jones Gallery, byddwch yn treulio 4 awr yr wythnos (neu bythefnos) ochr yn ochr â Rheolwr yr Oriel, yn mynd ati i gymryd rhan yn y gwaith o redeg yr oriel gyda gwirfoddolwyr eraill o ddydd i ddydd.

Bydd eich treuliau yn eu had-dalu, byddwch yn gymwys i ymuno â’r cynllun Credydau Amser Cenedlaethol, yn rhan o amserlen gyffrous o arddangosfeydd gan rai o artistiaid hynod dalentog – a gymaint o de, coffi a bisgedi ag y gallwch ddelio â nhw!

Os hoffech ragor o wybodaeth, galwch heibio am sgwrs anffurfiol gyda Eiryl George neu cysylltwch i ofyn am becyn cais.

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.